પ્રાથમિક શિક્ષણ ડીપ્લોમાં સેલ્ફ ફાઈનાન્સ કોલેજોએ (Manangement quota) ફોર્મની એન્ટ્રી કરવાની છેલ્લી તારીખ :- ૨૬ જુલાઈ ૨૦૧૯ ને ૨૩:૫૯ વાગ્યા સુધી છે.

  પ્રવેશ 2019-20  
પ્રથમ તથા બીજા (ઉર્દુ માધ્યમ તથા અંગ્રેજી માધ્યમ સિવાયના ઉમેદવારો અંગ્રેજી માધ્યમાં એડમીશન લેવા ઈચ્છતા) તબક્કાના કોલ લેટર
પ્રથમ તબક્કાના કોલ લેટર
ઓંન લાઈન : અરજી પત્રક
આપનું ભરેલ ફોર્મ EDIT કરવા અંહી ક્લિક કરો
આપનું ભરેલ ફોર્મ જોવા અથવા પ્રિન્ટ કરવા અંહી ક્લિક કરો
  પીટીસી પ્રવેશ માટેની જાહેરાત
  પ્રવેશ ફોર્મ સાથે રજૂ કરવાના જરૂરી આધારો
પીટીસી (D.El.Ed.) ૨૦૧૯ જીલ્લાવાર સંસ્થાવાર પ્રવેશની યાદી
 
  સંચાલનની માહિતી  

સ્વનિર્ભર સંસ્થાઓએ તા.૨૯/0૭/૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૦-૦૦ કલાકે સરકારી પ્રાથમિક શાળા-૨ સેકટર-૨૦, ગાંધીનગર ખાતે ફોર્મ જમા કરાવા આવવાનું રહેશે.

સ્વનિર્ભર (નોન ગ્રાન્ટેડ) પીટીસી (D.El.Ed.) સંસ્થાઓની પ્રવેશ કામગીરી માટે જરૂરી ડોક્યુંમેન્ટસ પુરા પાડવા બાબત
Management Quota Login
રીસીવિંગ સેન્ટર માટે ના લોગીન
Receipt (રીસીવિંગ સેન્ટર માટે)
  રિસીવિંગ સેંટર ની યાદી
  કોલેજ ની યાદી
  રિસીવીંગ સેન્ટર માટેની સૂચનાઓ
 
  સામાન્ય માહિતી  
  Pre-PTC 2017 Rules
  ઉમેદવાર માટેની સામાન્ય સૂચનાઓ
  ઈન્‍ટરવ્‍યૂ સમયે બોલાવવામા આવે ત્‍યારે ધ્‍યાનમા રાખવાની વિગતો
  પ્રાથમિક શિક્ષણ ડિપ્લોમાં પ્રવેશના નિયમો નિયમો
  નોન ક્રીમીલેયર પ્રમાણપત્ર બાબત નો ઠરાવ
  મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની બેઠકો અંગે ના નિયમો
Vahivati Helpline : 079-23252928
Technical Helpline : 079-23256592/3/4
આ હેલ્પલાઈન સવારે ૧૧:૦૦ કલાક થી સાંજના ૧૮:૦૦ કલાક સુધી(2nd શનિવાર ,4th શનિવાર,રવિવાર અને જાહેર રજાના દિવસો સિવાય)
Site best viewed in Internet Explorer 7 and above
 
© Copyright 2019-20 | deled.ORPGujarat.com